Pranas Petrošius

LSDP Tauragės skyriaus pirmininkas

5.jpg 1.1.JPG 6.jpg 3.jpg 2.jpg 4.jpg 1.jpg.JPG 8.jpg 7.jpg

Įstatai

    

2012-01-05

LSDP TAURAGĖS SKYRIAUS

                                                                   Į S T A T A I

                                                              BENDROJI DALIS

1. LSDP skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti atitinkamos savivaldybės teritorijoje. Skyrių sudaro ne mažiau kaip 15 partijos narių. Vienoje savivaldybėje gali veikti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.

2. Partijos skyriuje, viršijus 400 narių, skyriaus tarybos sprendimu galima įkurti poskyrius. Jų struktūrą, veikimo teritoriją ir funkcijas nustato skyriaus susirinkimas (konferencija) savo šiuose skyriaus įstatuose.

3. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.

4. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

4.1. Atstovauti LSDP atitinkamoje savivaldybėje.

4.2. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.

4.3. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

4.4. Dalyvauti Prezidento, Europos Parlamento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų bei referendumų kampanijose. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.

4.5. Skleisti socialdemokratines idėjas, organizuoti socialdemokratinį švietimą, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą.

4.6. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai nuolat būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant žiniasklaidą, informacinio centro medžiagą.

4.7. Organizuoti bei rengti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, įvairias politines akcijas.

4.8. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

5. Skyrius yra LSDP struktūrinis padalinys, turintis savo įstatus, buveinę, sąskaitą banke ir antspaudą. Skyrius nėra juridinis asmuo. Už skyriaus prievoles atsako LSDP.

 

 

 

 

SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

6. Skyrius tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, rūpinasi naujų narių priėmimu, įteikia partijos nario bilietus. Ne rečiau kaip kartą per ataskaitinį laikotarpį patikslina partijos narių įskaitą. LSDP narių apskaita tvarkoma pagal LSDP prezidiumo patvirtintą instrukciją.

7. Skyriuje sudaromos partijos grupės, kurios kuriamos teritoriniu principu, atskirais atvejais gali būti sudaromas ir profesiniu pagrindu. Partijos grupes gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Grupes tikslinga sudaryti seniūnijose, rinkimų apylinkėse. Miestų Seimo rinkimų apygardose, seniūnijose, kur yra keletas partijos grupių, jų veiklai koordinuoti skyriaus taryba gali sudaryti koordinacinę tarybą. Partijos grupes registruoja ir jų veiklą koordinuoja skyriaus taryba.

8. Partijos grupės susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Kas dveji metai grupės susirinkime renkamas grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir iždininkas. Skyriaus pirmininkas ar jo pavaduotojas negali būti grupės pirmininku, jo pavaduotojais ar iždininku.

9. Partijos grupė priima į partiją naujus narius, kurių priėmimą galutinai tvirtina skyriaus prezidiumas, veda savo veiklos apskaitos žurnalą, atlieka kitus skyriuje numatytus darbus. Grupė dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir siūlo poskyrio tarybai, o jei poskyrio nėra, skyriaus tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas, kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų veikloje.

10. Asmuo, stojantis į LSDP, turi pateikti raštu partijos skyriaus pirmininkui prašymą, kuriame turi būti dviejų LSDP narių, turinčių ne mažesnį kaip vienerių metų partinį stažą, rekomendacijos, o pašalintam iš LSDP nariui ir norinčiam vėl į ją įstoti reikia trijų LSDP narių rekomendacijų. Stojantis į LSDP turi pasižadėti laikytis LSDP programos bei statuto. Į partiją priimančios grupės vadovas atsakingas už priimamo naujo nario dokumetų pateikimą skyriaus prezidiumui. Asmuo laikomas partijos nariu nuo skyriaus prezidiumo nutarimo priėmimo dienos. Įstojęs į partiją užpildo LSDP nario įskaitos kortelę, jam išduodamas partijos nario bilietas.

11. Partijos nariai dalyvauja partijos grupių veikloje. Paprastai partijos narys grupę pasirenka pagal gyvenamąją vietą arba profesiją.

12. Partijos grupės pirmininkas, jo pavaduotojai ir pogrupių vadovai turi reguliariai susitikti su kiekvienu partijos nariu, aptarti jo galimybes ir pageidavimą, kaip dalyvauti partijos veikloje, pasidomėti buitinėmis ir gyvenimo sąlygomis, prireikus suteikti reikiamą paramą, nepamiršti pasveikinti jubiliejų, švenčių proga, pareikšti užuojautą. Ypač atidesnio dėmesio reikalauja vyresnio amžiaus bei neįgalūs žmonės, taip pat gyvenantys tolimesnėse kaimo vietovėse.

13. Aukščiausias skyriaus organas yra narių susirinkimas arba delegatų konferencija. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o konferenciją, kai yra per 200 narių - ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkimą (konferenciją) šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau 1/3 skyriaus narių. Susirinkimo (konferencijos) sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai paraišką, kurioje turi būti nurodytos susirinkimo (konferencijos) sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Skyriaus susirinkimas (konferencija) turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo susirinkimo (konferencijos) iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus susirinkimą (konferenciją), susirinkimas (konferencija) gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu. Delegatai į konferenciją renkami partijos grupėse pagal skyriaus tarybos arba susirinkimo (konferencijos) iniciatorių patvirtintą vienodą atstovavimo normą.

14. Skyriaus susirinkimas arba konferencija:

14.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.

14.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo, Europos Parlamento narius ir kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

14.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

14.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

14.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, jo teikimu pavaduotojus, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją. Šių komisijų nariai negali būti renkami į tarybą. Kandidatams į skyrių pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo (konferencijos) taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

14.6. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.

14.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

14.8. Gali suteikti skyriaus Garbės pirmininko vardą.

15. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus susirinkimas arba konferencija. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas, o jeigu jis nerenkamas - skyriaus pirmininkas, savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Tarybos posėdžio iniciatoriai turi pateikti skyriaus prezidiumui (pirmininkui) paraišką, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl darbotvarkės, vietos ir datos, siūlomų sprendimų projektai. Tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo dienos skyriaus prezidiumas (pirmininkas) nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu.

LSDP skyriaus taryba:

15.1. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą, prireikus gali iš tarybos narių rinkti prezidiumą. Atsakingasis sekretorius kuruoja partijos organizacinius klausimus, o iždininkas renka nario mokestį ir vykdo finansų apskaitą.

15.2. Svarsto įvairius partijos veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų (konferencijų), aukštesnių partijos organų nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, registruoja partijos grupes, koordinuoja jų veiklą, tvarko partijos narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

15.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.

15.4. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontoliuoja jų vykdymą.

15.5. Tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

15.6. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

15.7. Aptaria ir priima sprendimus dėl partijos kandidatų į savivaldybės merus, merų pavaduotojų ir administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.

16. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, tarybai, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

17. Tarybos sprendimu gali būti sudarytas skyriaus prezidiumas. Skyriaus prezidiumą sudaro skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai, atsakingasis sekretorius ir kiti iš tarybos narių rinkti prezidiumo nariai. Skyriaus prezidiumo kompetencija:

17.1. Vadovauti skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių;

17.2. Sudaryti skyriaus darbo planą, kartu su atsakinguoju sekretoriumi kontroliuoti partijos nutarimų vykdymą;

17.3. Analizuoti skyriaus grupių ir nuolatinių komisijų veiklą, teikti joms metodinę ir praktinę paramą;

17.4. Analizuoti LSDP frakcijos savivaldybės taryboje veiklą, teikti jai rekomendacijas ir politinių sprendimų pasiūlymus;

17.5. Aptarti kandidatus į savivaldybės tarybos narius, mero, mero pavaduotojus, administracijos vadovus ir jų pavaduotojus;

17.6. Spręsti skyriaus organizacinius klausimus ir vykdyti kitus skyriaus tarybos nurodymus.
17.7. Tvirtinti rinkimų štabo sudėtį.
17.8. Aptarti skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą, spręsti kitus organizacinius klausimus.

18. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus tarybai (prezidiumui). Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

19. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendumu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų (konferencijų) mandatų komisijos funkcijas.

20. Visi skyriaus organai renkami dvejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių (konferencijų) skyriuose ir grupėse sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

21. Pagal LSDP sąrašą išrinkti Tauragės rajono savivaldybės tarybos nariai sudaro LSDP frakciją savivaldybės taryboje. Gavus skyriaus tarybos pritarimą, į frakciją gali priimti kitus savivaldybės tarybos narius. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba (prezidiumu), atsižvelgia į jų rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą juos informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

22. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos frakcijos veikloje bei savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.

23. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti tarybos posėdyje su sprendžiamojo balso teise. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos (prezidiumo) bendri posėdžiai.

24. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos (frakcijos) narys nevykdo partijos ar skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

RYŠIAI IR BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS,

POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

25. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

26. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

27. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas arba paaukotas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos skyriaus lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių bei visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

28. Skyriaus lėšos, tarybai (prezidiumui) pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

29. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP pritarimą.

30. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.

31. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

32. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 Lt. mokestį per mėnesį.

33. LSDP nario mokestis mokamas skyrių tarybose ir partijos grupėse LSDP prezidiumo patvirtinta tvarka. 25 proc. nario mokesčio pervedama LSDP tarybai.

34. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis nuolat informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

 

 

Vasario 16-osios g. 6

Mob. + 370 (657) 91365 

El. paštas: lsdptaurage@gmail.com

Darbo laikas: 

Antradienis 10.00-12.00

Ketvirtadienis 15.00-17.00